Bartek Jagniątkowski

Mar 10, 2020

5 min read

Czy na pewno muszę?

Semantyka to trochę dziwne zagadnienie.

Diabeł tkwi w szczegółach.

„potrzebuję” albo „chcę”.

Wiem jednak na pewno, że wraz z samym uzmysłowieniem sobie zachodzącego zjawiska pewną wiedzę już zdobyłem — nie chcę musieć. Wybieram świadomie chęć i potrzebę.

wszystko mogę, nic nie muszę.

Best dad in the whole world / Philosopher / Common sense evangelist / Product Designer @Indoorway / https://jagniatkowski.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.